قیمت خطوط اختصاصی 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 1000XXXXXXXXXX 14 13300  29000 13200  28000
2 1000XXXXXXXXX 13 34000  65000 33000  63000
3 1000XXXXXXXX 12 65000  135000 62000  133000
4 1000XXXXXXX 11 135000 260000 130000  250000
5 1000XXXXXX 10 175000 385000 170000  340000
6 1000XXXXX 9 245000 485000 242000  445000
7 1000XXXX 8 340000 685000 298000  598000
8 1000XXX 7 3890000 - 3850000  -
9 1000XX 6 6290000 - 6250000  -
 
 

قیمت خطوط اختصاصی 3000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 14800 14800 14500 14500
2 3000XXXXXXXX 12 85000 85000 79000 79000
3 3000XXXXXX 10 95000 95000 89000 89000
4 3000XXXXX 9 استعلام
استعلام استعلام استعلام
5 3000XXXX 8 استعلام استعلام استعلام استعلام

 

قیمت خطوط اختصاصی 2000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 2000XXXXXXXX 12 195000 240000 175000 220000
2 2000XXXXXXX 11 295000 385000 250000 280000
3 2000XXXXXX 10 395000
485000 390000 440000
4 2000XXXXX 9 680000 750000 640000 700000
5 2000XXXX 8 1220000 1350000 1210000 1280000
6 2000XXX 7 1999000 1999000 1950000 1950000
7 2000XX 6 14990000 14990000 14600000 14600000

 

قیمت خطوط اختصاصی 50001

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 50001XXXXXXXXX 15 7500 7500 6000 6000
2 50001XXXXXXXXX 14 10000 10000 8500 8500
3 50001XXXXXXXX 13 39000 39000 37000 37000
4 50001XXXXXXX 12 75000 75000 73000 73000
5 50001XXXXXX 11 152000 152000 149000 149000
6 50001XXXXX 10 290000 290000 287000 287000
7 50001XXXX 9 420000 420000 410000 410000
8 50001XXX 8 535000 535000 530000 530000
9 50001XX 7 5300000 5300000 5220000 5220000
10 50001X 6 10680000 10680000 10620000 10620000

 

قیمت خطوط اختصاصی 50002

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 50002XXXXXXXXX 14 9500 9500 8500 8500
2 50002XXXXXXXX 13 17500 17500 37000 37000
3 50002XXXXXXX 12 28500 28500 73000 73000
4 50002XXXXXX 11 95000 95000 149000 149000
5 50002XXXXX 10 180000 180000 287000 287000
6 50002XXXX 9 292000 292000 410000 410000
7 50002XXX 8 728000 728000 530000 530000
8 50002XX 7 4300000 4300000 5220000 5220000

 

قیمت خطوط اختصاصی 50004

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 50004XXXXXXXXX 14 9500 9500 9200 9200
2 50004XXXXXXXX 13 16500 16500 15500 15500
3 50004XXXXXXX 12 22000 22000 20000 20000
4 50004XXXXXX 11 49000 49000 47000 47000
5 50004XXXXX 10 99000 99000 97000 140000
6 50004XXXX 9 158000 158000 150000 175000
7 50004XXX 8 398000 398000 390000 1350000
8 50004XX 7 4997000 4997000 4960000 4960000
9 50004X 6 10990000 10990000 10550000 10550000

 

قیمت خطوط اختصاصی 50005

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 50005XXXXXXXXX 14 9500 9500 9200 9200
2 50005XXXXXXXX 13 24000 24000 20000 20000
3 50005XXXXXXX 12 50000 50000 38000 38000
4 50005XXXXXX 11 95000 95000 92000 92000
5 50005XXXXX 10 183000 183000 173000 173000
6 50005XXXX 9 292000 292000 282000 282000
7 50005XXX 8 728000 1065000 718000 1055000
8 50005XX 7 4200000 4200000 4172000 4172000

قیمت خطوط اختصاصی 50009

 

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیر سفارشی(کاربران) سفارشی(کاربران) غیر سفارشی(نمایندگان) سفارشی(نمایندگان)
1 50009XXXXXXXXXX 15 9500 9500 8000 8000
2 50009XXXXXXXXX 14 15000 15000 12000 12000
3 50009XXXXXXXX 13 45000 45000 40000 40000
4 50009XXXXXXX 12 90000 90000 80000 80000
5 50009XXXXXX 11 170000 170000 160000 160000
6 50009XXXXX 10 300000 300000 293000 293000
7 50009XXXX 9 430000 430000 420000 420000
8 50009XXX 8 550000 550000 540000 540000
9 50009XX 7 5300000 5300000 5220000 5220000
10 50009X 6 10900000 10900000 10700000 10700000

 

لوگوی به پرداخت سایت آسا اس ام اس
logo-samandehi